EcoSchool-Program (Eko vrtec)

Program EcoSchool je medzinárodne uznávaný program integrovanej environmentálnej výchovy, ktorého cieľom je propagovať a zvyšovať povedomie o udržateľnom rozvoji u detí, žiakov a študentov prostredníctvom ich vzdelávacieho programu a prostredníctvom aktívnej účasti v miestnej komunite i mimo nej. Najúspešnejšie školy každoročne oceňujeme medzinárodnými cenami – zelenými vlajkami. Toto je tiež jediné verejné a medzinárodné uznanie slovinských škôl za ochranu životného prostredia v súlade s medzinárodnými kritériami nadácie pre environmentálnu výchovu FEE (Foundation for Environmental Education).


Základným princípom programu je, že deti budú čoskoro schopné ovplyvňovať a robiť dôležité rozhodnutia na všetkých úrovniach svojho života. Prostredníctvom aktivít v programe sa stávajú ambasádormi realizácie trvalo udržateľného rozvoja, ovplyvňujú tiež správanie dospelých a menia ich vzorce správania. Program je školou pre život, preto v ňom implementujeme tieto zásady:

  • starostlivosť o človeka zahŕňa ochranu zdravia, budovanie vzájomných vzťahov a starostlivosť o životné prostredie a prírodu,
  • environmentálna výchova je neoddeliteľnou súčasťou cieľov a obsahu každého predmetu vo vzdelávacom programe
  • prírodovedné aktivity prepájajú ciele a obsah medzi predmetmi,
  • hodnotové ciele sú neoddeliteľnou súčasťou života školy,
  • aktivity mladých ľudí sú odrazom tvorivosti, nových nápadov a konkrétnych akcií alebo projektov,
  • vzdelávanie v rámci školy je komplexné a prepojené s miestnou komunitou a osobami s rozhodovacími právomocami
  • budúcnosť spočíva v prepojení mladých ľudí z rôznych krajín Európy a sveta.