Ekologické, čo ešte?
Udržateľné školy v Európe zaraďujú vyššiu rýchlosť!

Toto školské partnerstvo zaviedlo nové formy a metódy výučby, aby umožnilo prácu s ambicióznymi témami ako je ekológia a udržateľnosť. Workshopy a projektové dni boli založené na peer-to-peer princípoch, tj. žiakov vyučovali iní žiaci, ktorých na túto úlohu pripravovali a poskytovali im podporu pri implementácii učitelia zo 6 európskych krajín.


Všetky témy boli pokryté žiackymi workshopmi, ktoré navrhli a usporiadali samotní žiaci, čím sa budovala ich tvorivosť a sebadôvera. Workshopy so žiakmi a pedagógmi zo šiestich zúčastnených krajín sú zdokumentované v mnohých videách a prezentáciách, ktoré zachytávajú nadšenie žiakov a ponúkajú inšpiráciu:

1. Katalóg opatrení

Každá partnerská škola disponuje katalógom trvalo udržateľných zmien s ohľadom na ekologický a spoločensky udržateľný životný priestor. Prebehlo porovnanie existujúcich národných programov a pre každú školu bol vypracovaný plán vzájomnej implementácie.

2. Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa hodnotila dosiahnuté výsledky každej partnerskej školy. Okrem toho bol vytvorený katalóg opatrení zaoberajúci sa tým, ako najlepšie implementovať dané opatrenia v ostatných školách v regióne.

3. Webová stránka

Webová stránka projektu a logo projektu boli navrhnuté s cieľom informovať o školskom partnerstve a jeho výsledkoch všetky zainteresované strany (školské úrady, komunity, rodičov, verejnosť).

4. Kuchárska kniha

Kuchárska kniha obsahuje výber jedál zo všetkých 6 partnerských krajín. Regionálne špeciality sú založené na ekologických výrobkoch, čím je zaručené zdravá strava.

5. Športové rozhovory

Uskutočnili sa rozhovory s mladými ľuďmi zo 6 európskych krajín o voľnočasových aktivitách a športových aktivitách.

6. Elektronický denník

Za účelom podrobnej dokumentácie projektu a rôznych vzdelávacích, učebných a výcvikových aktivít bol vytvorený elektronický denník.

7. Vyhodnotenie projektu

Všetci zúčastnení žiaci a učitelia dostali po každom stretnutí dotazník. Výsledky ovplyvnili plánovanie ďalšieho stretnutia, čím sa zabezpečilo, že projekt bol vždy na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni.