ENVET – Životné prostredie v systéme OVP

Projekt EN-VET bol vytvorený na základe pozorovania, že environmentálnej udržateľnosti, hoci predstavuje jednu z piatich kľúčových otázok stratégie Európa 2020 a má do roku 2050 transformovať európsku ekonomiku na udržateľnú, sa v rámci odborného vzdelávania a prípravy (OVP) často venuje zjednodušujúcim spôsobom. Poskytovateľom OVP ponúka projekt vedomosti, inovačné nástroje a metódy overených postupov na podporu environmentálnej udržateľnosti.


Tento projekt ponúka komplexný súbor informácií a program pokročilých didaktických modulov pre učiteľov OVP, ktoré im majú pomôcť rozvíjať environmentálne ústretovú mentalitu zdieľanú na európskej úrovni a propagovať medzi svojimi študentmi proaktívny prístup zameraný na európeske ciele týkajúce sa efektívnejšieho využíva svojich zdrojov. V zbierke osvedčených postupov je niekoľko postupov týkajúcich sa tém klímy a výživy a ich dopadu na životné prostredie.

Materiál obsahuje:

 • komparatívnu správu o prístupe k vzdelávacím systémom v zapojených krajinách, 5 správ jednotlivých krajín a 12 prípadových štúdií;
 • 3 úvodné didaktické moduly obohatené o podmoduly spojené s Agendou OSN 2030;
 • 6 prehlbujúcich vedomostných modulov;
 • testovacia aktivita v rámci modulov;
 • Publikáciu EN VET Book s usmerneniami a zvyšovaním hodnoty výrobkov.

Každý výcvikový modul je rozdelený do troch častí (príručka na organizáciu výučby; prezentácia a výučbový dotazník). Venujú sa týmto témam:

 • Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje;
 • Ľudská nosnosť Zeme;
 • Efektívne riadenie zdrojov v EÚ;
 • Obehové hospodárstvo;
 • Vodný zdroj;
 • Nízke emisie uhlíka pri výrobe cementu;
 • Trvalo udržateľné nakladanie s odpadom;
 • Trvalo udržateľná textilná výroba;
 • Energeticky účinné budovy.

Na vytvorenie synergie v rámci systému OVP medzi odbornou prípravou, vedeckým výskumom a spoločnosťami bol využitý vysoko medzisektorový prístup.