FOSC

Konzorcium FOSC, ERA-Net pre potravinové systémy a klímu, je založená a podporovaná skúsenosťami zo Spoločnej programovej iniciatívy pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a klimatickú zmenu (FACCE-JPI) a ERA-Net Cofund LEAP- Agri. FOSC pozostáva z 28 partnerov z Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Konzorcium združuje zdroje pre spoločný výskumný program a je podporované Európskou komisiou prostredníctvom grantu ERA-Net Cofund.


Dosiahnutie potravinovej a výživovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva je komplexná výzva, ktorá sa týka mnohých sektorov, disciplín a oblastí politiky. Prispôsobenie sa klimatickej zmene si bude vyžadovať systémové zmeny a transformáciu globálnych potravinových systémov s komplexnejším a integrovanejším prístupom.

Dlhodobé zabezpečenie potravinovej a výživovej bezpečnosti si bude pri súčasnej snahe udržať globálne otepľovanie na úrovni 1,5° alebo 2°C vyžadovať veľké zmeny na celospoločenskej úrovni a systémovú transformáciu našich potravinových systémov. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť tieto dôležité aspekty:

  • súčasné vzorce spotreby a výroby potravín zvyšujú tlak na už aj tak obmedzené prírodné zdroje;
  • klimatická zmena podkopáva potravinové systémy a znižuje potravinovú bezpečnosť;
  • znehodnocovanie životného prostredia vytvára ďalší tlak na výrobu potravín;
  • vzorce správania spotrebiteľov uprednostňujú prevažne krátkodobú víziu potravinových systémov; a
  • dostupnosť potravín je po celom svete veľmi nerovnomerne rozložená.

Cieľom konzorcia FOSC je iniciovať a posúvať nadnárodnú spoluprácu v spoločenskom a systémovom prechode udržateľných potravinových systémov, ktoré sú odolné voči klimatickej zmene. FOSC navyše iniciuje a organizuje aktivity na podporu spolupráce a zvýšenie dopadu výskumu v oblasti potravinových systémov a klímu v Európe i mimo nej.