Globálne a lokálne hodnotenie potravinového reťazca: Multidimenzionálny prístup založený na výsledkoch (Global and Local Food Chain Assessment: a MUltidimensional performance-based approach – Glamur)

Keď spotrebitelia kupujú potraviny, ich výber ovplyvňuje ekonomiku, životné prostredie a blaho ľudí i zvierat.  Európskou úniou financovaný projekt GLAMUR vyvinul flexibilnú metódu na hodnotenie týchto vplyvov, aby pomohol tvorcom politík zabezpečiť udržateľnejšie zásobovanie potravinami.


Náš prístup k jedlu zahŕňa siete podnikov – niekedy z nášho bezprostredného okolia, niekedy z oveľa väčšej vzdialenosti. Každá sieť má svoje výhody. Miestne potravinové dodávateľské reťazce môžu byť vhodnejšie pre životné prostredie a regionálne ekonomiky, zatiaľčo globálne dodávateľské reťazce by mohli obmedziť plytvanie a poskytovať lacné potraviny vo veľkých množstvách. Ktorú schému by sme mali podporovať? Alebo majú obe svoje miesto?

S cieľom pomôcť odpovedať na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa udržateľnosti potravinových reťazcov vyvinul projekt GLAMUR flexibilnú metódu na hodnotenie rôznych systémov zásobovania potravinami. Metóda je navrhnutá na využitie vládami a podnikmi a analyzuje ekonomické, environmentálne, spoločenské, zdravotné a etické aspekty systémov. Ďalej umožňuje používateľom zamerať sa jednoduchým spôsobom na aspekty, ktoré pre nich sú najdôležitejšie, a to zo súboru častých obáv zainteresovaných strán.

Cieľom je pomôcť tvorcom politík formovať systémy zásobovania potravinami tak, aby boli vhodnejšie pre ľudí a svet okolo nás. Tradičné hodnotenie výkonnosti dodávky potravín sa primárne zameriava na hojnosť pri zachovaní nízkych nákladov. Tento koncept je potrebné aktualizovať, aby odrážal nové modely výroby a spotreby – lokálne i globálne – a nové záujmy spotrebiteľov. Pokrytie celého spektra skutočných nákladov a prínosov systému zásobovania potravinami – vrátane biodiverzity a etických kritérií – zaručuje, že nič nebude  prehliadnuté. Taktiež vychádza najavo, akým spôsobom sa lokálne a globálne reťazce navzájom podporujú, a tým reaguje na predpojatosť voči globálnym dodávateľským reťazcom.