KLIMATICKÁ ALIANCIA / CLIMATE ALLIANCE

Klimatická Aliancia združuje samosprávy, regióny, provincie, mimovládne organizácie a školy v 20 európskych štátoch. Členmi Klimatickej aliancie sú aj 4 samosprávy a 74 škôl zo Slovenska. Aliancia im ponúka možnosť vytvárať projektové partnerstvá, výmenu skúseností a informácií a aj prestížnu značku, ktorú môžu využiť pri získavaní finančnej pomoci z rôznych fondov.


Školy v Klimatickej aliancii sú navzájom úzko prepojené výmenou informácií, skúseností a vedomostí v rôznych oblastiach súvisiacich s ochranou klímy. Realizáciou aktivít, ktoré sú súčasťou činnosti Klimatickej aliancie, získajú žiaci mnohé dôležité zručnosti, ktoré môžu v budúcnosti dobre uplatniť. Členstvo v Klimatickej aliancii poskytuje škole možnosť nadviazať medzinárodnú spoluprácu s inými členskými školami.

Hlavnou úlohou školy v rámci Klimatickej aliancie je premeniť školu na prirodzené výchovno-vzdelávacie centrum miestnej komunity. Škola, ktorá sa uchádza o členstvo v Klimatickej aliancii, sa zaväzuje, že:

  • bude integrovať témy súvisiace s klímou do vyučovacích predmetov
  • bude intenzívne pôsobiť na verejnosti a spolupracovať s obcou (mestom)
  • vypracuje konkrétne opatrenia na šetrenie energiou a separovanie odpadov na škole
  • bude sa angažovať v téme ochrany dažďových pralesov
  • bude rozvíjať medzinárodnú spoluprácu medzi školami združenými v Klimatickej aliancii

Hlavným prínosom sú vytvorené školské materiály, dostupné na stiahnutie. Dostupný je aj balík didaktických materiálov k školeniu učiteľov s názvom “Prečo je kllimatická zmena dôležitá pre učiteľov – a ešte viac pre žiakov?”. Dostupné sú aj pracovné listy pre učiteľov, séria letákov pre učiteľov a žiakov SŠ a VŠ o klimatickej zmene a balíček k školeniu učiteľov na tému: “Nepohodlná pravda v triede”.