Learn4Health

Potreby, vďaka ktorým má program Learn4Health svoje opodstatnenie, sú centrálne umiestnené v rámci súčasných európskych politík v oblasti zdravia, výživy, prevencie obezity a rozvoja kapacít na riešenie týchto problémov na inštitucionálnych a individuálnych úrovniach. Program Learn4Health bol vytvorený s cieľom rozvíjať zručnosti, metódy, kolaboratívne prístupy a zvyšovať potravinovú gramotnosť a čeliť výzvam v oblasti prevencie zdravia, výživy a obezity prostredníctvom interdisciplinárneho kolaboratívneho prístupu.


V globalizovaných potravinových systémoch sú spotrebitelia, najmä deti, čoraz viac odpojení od chápania toho, ako a kde sa potraviny vyrábajú. To má vplyv na stravovacie návyky a výber potravín, ktoré majú dopad na zdravie, životné prostredie a ďalšie etické dilemy ako dobré životné podmienky zvierat a princípy fair trade. Z tohto hľadiska môžu niektoré činnosti, napríklad záhradníctvo, privádzať deti bližšie k prírode tým, že ich naučia starať sa o svoje prostredie a budú v nich upevňovať chápanie prepojenia medzi prírodou a jedlom.

Na zvýšenie potravinovej gramotnosti detí projekt Learn4Health úspešne vyvinul, implementoval a vyhodnotil nové a inovatívne ciele v oblasti potravín, stravovania, výživy a zdravia. Tieto činnosti kombinujú praktické a vedecké poznatky a skúsenosti a ponúkajú deťom príležitosti na učenie sa a výučbu v každodenných kontextoch stravovania. To umožňuje učiteľom a žiakom riešiť problémy, ku ktorým sa ponúkajú skutočné kontexty každodenného stravovania. Prostredníctvom spolupráce sa vytvárajú nové možnosti, skúsenosti a akčné kompetencie, ako napríklad prístup „z farmy na stôl“ cez nové zručnosti a metódy. Žiaci tiež získali podnikateľské zručnosti, pracovali v oblasti záhradníctva, kuchyne a v ďalších kontextoch súvisiacich s potravinami a metódy vyvinuté počas obdobia projektu zahŕňali tiež možnosti kombinácie praktických stravovacích aktivít s inými školskými predmetmi. Projekt úspešne rozvinul 8 praktických aktivít v oblasti stravovania. Deti ďalej spolupracovali s odborníkmi v oblasti stravovania a potravinových systémov, kde miestni potravinoví odborníci poskytli žiakom prehľad napr. o farmárčení. Preukázalo sa, že kombinácia praxe a výskumu v každodenných potravinových kontextoch zvyšuje u žiakov znalosti o jedle a poskytuje im akčné kompetencie konať a reagovať v oblasti výživy a potravín lepšie, udržateľnejšie a zdravšie,  a to v súčasnosti i v budúcnosti. Na základe prijatých hodnotení môžeme konštatovať, že projekt mal na účastníkov významný vplyv. Projekt oslovil viac ako 10 000 ľudí, boli publikované 4 príspevky z vedeckých konferencií cielené na odborníkov z praxe a didaktickú spoločnosť a uskutočnilo sa niekoľko rozsiahlych osvetových aktivít pre širokú verejnosť.