Príprava kuchárskej knihy pre študentov s mentálnym postihnutím

Hlavná myšlienka projektu je odvodená ku skutočnosti, že študenti s poruchami intelektu a duševného zdravia (Students with Mental and Intellectual Disabilities – SwMID) prejavujú veľký záujem o hodiny varenia. V rámci tohto projektu rozvíjali mladí ľudia s mentálnym postihnutím spolu so svojimi školiteľmi nové kuchárske zručnosti s cieľom zlepšiť svoju zamestnateľnosť. Aktivity ľuďom s mentálnym postihnutím nielen zvýšili sebadôveru, ale vylepšili aj ich sociálne, osobné, pracovné a celkové spoločenské začlenenie.


Hlavným cieľom bolo so SwMID študentmi, ktorí navštevujú strediská odborného vzdelávania (Vocational Training Centers – VTC), vytvoriť kuchársku knihu. Inštruktori a školitelia spolu s odborníkmi z oblasti stravovania a poľnohospodárstva a SwMID oblasti spolu s ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami vyvinuli postupy varenia a kultivácie na základe princípov „analýzy úloh“ a „ľahko čitateľných“ formulárov. Na dosiahnutie hlavného cieľa boli stanovené tieto ciele: (1) príprava kuchárskej knihy s využitím metód „analýzy úloh“ a „ľahko čitateľných“ metód, ktoré obsahujú nové recepty z rôznych krajín, s dôrazom na podobnosti a rozdiely v stravovacích návykoch, kalorickej účinnosti, tradičnej kuchyni, poľnohospodárskych výrobkoch, kuchyniach a kuchynskom náčiní, komplementárnosti, v kultúrnej identite a historickom vývoji; (2) realizácia kuchárskych stretnutí, založená na predchádzajúcim oboznámením sa študentov s postupom typu „krok za krokom“, metódach „analýzy úloh“ a „ľahko čitateľných“ metódach založených na seminároch o varení; (3) vývoj a demonštrácia týchto nových nástrojov špeciálne navrhnutých pre stretnutia zamerané na SwMID študentov a semináre „Trénujte trénera“; (4) príprava školiacich stretnutí určených špeciálne pre SwMID študentov o technikách kultivácie malej mestskej zeleninovej záhrady; (5) príprava a publikácia 2 intelektuálnych výstupov, jednoduchej kuchárskej knihy a manuálu pre školiteľov, ktoré sú preložené do angličtiny, gréčtiny, portugalčiny, španielčiny a katalánčiny.