PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE)

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň kvalitu environmentálnej výchovy v ranom detstve, rozvinúť záujem detí o prírodu a dosiahnuť vysoko kvalitné výsledky vzdelávania, ktoré podporia základné učebné osnovy a zručnosti celoživotného vzdelávania.


Vyučovanie v prírode je vynikajúcou príležitosťou na rozvoj súboru zručností a kompetencií u detí, ktoré sú potrebné na dosiahnutie lepších študijných kompetencií a tiež na blaho jednotlivcov a udržateľnejšiu budúcnosť komunít.

Vzdelávanie v prírode je často nedocenené a jeho potenciál je v národných učebných osnovách na základných školách ignorovaný. Mnoho pedagógov trpí nedostatkom relevantných materiálov a príkladov pútavých aktivít pre takéto deti.

Projekt bol venovaný učiteľom z vidieckych oblastí a malých miest s cieľom rozvíjať ich schopnosti a poskytnúť im prístup k najaktuálnejším poznatkom, učebným postupom a zdrojom v danej problematike. Projekt priniesol nasledujúce intelektuálne výstupy: materiály pre materské a základné školy, mobilnú aplikáciu a videonávod.

Všetky výstupy intelektuálneho projektu sú učiteľom a pedagógom k dispozícii nielen na webových stránkach partnerov, ale aj na národných webových stránkach Spring Alive.