Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie

Aj keď je dnes už možné o zdravotných témach získať množstvo vedomostí, tieto informácie často nie sú užívateľsky prívetivé. Máme nedostatok materiálu predovšetkým pre dospelých s nízkou úrovňou vzdelania. Okrem toho neexistujú adekvátne informácie týkajúce sa zdravia pre potreby utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov.


Jedným z hlavných cieľov stratégie EÚ v oblasti zdravia je „posilniť postavenie občanov – postaviť pacientov do centra systému a povzbudiť ich k tomu, aby sa zapájali do riadenia svojich vlastných potrieb zdravotnej starostlivosti“. Postavenie jednotlivca musí byť lepšie a musí sa stať „smart pacientom“. Projekt sa venuje dôležitej téme neformálneho vzdelávania. Návrh učebných materiálov zohľadňuje nielen úroveň vzdelania znevýhodnených študentov, ale reaguje aj na súčasnú utečeneckú krízu v Európe poskytovaním vybraných materiálov v dvoch najbežnejšie používaných jazykoch utečencov, a to arabčine a paštčine.

Konzorcium pozostávalo z 8 partnerov z 8 rôznych krajín EÚ; partneri pochádzajú zo širokého spektra prostredí vrátane lekárskych inštitúcií, výcvikových cenier, centier starostlivosti o rodinu, výskumných a vývojových stredísk a malých a stredných podnikov.

Hlavnými výsledkami tohto zaujímavého projektu sú: Online platforma smart pacienta (www.smart-patients.eu) a mobilná aplikácia, ktorá obsahuje 15 podmodulov – nástrojov, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý život vo všetkých jazykoch partnerstva, a tiež v arabčine a paštčine. Moduly sú štruktúrované interaktívnym spôsobom, používajú jednoduché výrazy a poskytujú základné informácie o spôsoboch, ako byť užívateľom systému zdravotnej starostlivosti alebo ako zohrávať aktívnu úlohu pri udržiavaní vlastného zdravia. Užívatelia tu môžu nájsť niektoré užitočné nástroje sebahodnotenia, ktoré by im mohli pomôcť pri riešení zdravotných problémov, a prostredníctvom interaktívnych nástrojov môžu získať ďalšie informácie. V Európe, ktorá sa stále spamätáva z krízy a zaoberá sa problémom migrantov a utečencov, je možné tento projekt použiť aj ako užitočný nástroj, ktorý týmto ľuďom pomôže čeliť zdravotným potrebám v novom kontexte.