Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. Stredisko zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova, prezentáciu hodnôt CHVÚ Ostrovné Lúky a zvyšovanie povedomia v oblasti adaptačných a mitigačných opatrení na dopady klimatických zmien.


SEV ponúka zaujímavé environmentálne programy pre všetky typy škôl, ale aj rodiny s deťmi a verejnosť. Zážitkovou formou a zábavnými aktivitami objavia deti tajomný svet najväčšieho riečneho ostrova Európy – Žitného ostrova, ktorý deň čo deň čelí väčším nástrahám klimatických zmien. Ponúkané programy v stredisku sú jednodňové, alebo pobytové. 

SEV sa podieľa aj na viacerých projektoch. Projekt LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky prispel k aktívnej  ochrane biotopov vtákov európskeho významu v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky, napríklad aj vybudovaním náučného chodníka Príbeh krajiny. Projekt Interreg SKHU Chute podunajskej krajiny bol realizovaný na základe filozofie „naturparkov“, ktorých cieľom je chrániť prírodné a kultúrne bohatstvá územia, formovať environmentálne verejnú mienku, rozvíjať vidiek a turizmus

Jednodňové programy SEV SAŽP Dropie:

  • Putovanie po Dropom kráľovstve pre malých
  • Obyvatelia Ostrovných lúk   
  • Voda a jej podoby
  • Tajomstvá hlavových vŕb
  • a iné…

Ich bližší popis nájdete tu: http://dropie.sazp.sk/ponuka-programov.