VZDELÁVANIE PRE JEDEN SVET (ONE WORLD LEARNING)

Logo

V rámci projektu bol vypracovaný program environmentálneho vzdelávania s názvom One World Learning (OWL), ktorý propaguje rozmanitosť, občianstvo, štúdium jazykov, integrovanú vedu, tímovú prácu a kritické myslenie v ekologickom kontexte pre deti, mládež a dospelých. Celkovým cieľom bolo vyvolať zmeny v správaní, ktoré povedú k zvedavým, silnejším, sociálne inkluzívnym a environmentálne zodpovedným jednotlivcom a komunitám.


OWL spojila osvedčené postupy, inovácie, výskum a skúsenosti z piatich environmentálnych mimovládnych organizácií a rozvinula One World Learning do projektu, ktorý je relevantný na európskej úrovni aj mimo nej. Prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a výmeny medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a ostatnými zainteresovanými stranami sa im podarilo dosiahnuť tieto ciele:

 • Posilniť partnerstvá a siete medzi európskymi krajinami v oblasti environmentálnej výchovy.
 • Vypracovať medzinárodný environmentálny vzdelávací program
 • Podporovať pozitívne environmentálne správanie, občianstvo, kritické myslenie a inovácie u detí a mládeže.
 • Posilniť profesionálny rozvoj učiteľov a vedúcich v oblasti environmentálnej výchovy.
 • Podporovať rozmanitosť a medzikultúrnu výmenu prostredníctvom jazykového vzdelávania detí
 • Podporovať nové záujmy vedy prostredníctvom učenia sa v prírodnom prostredí s využitím výsledkov lokálneho aj medzinárodného výskumu.
 • Prepojiť vzdelávanie v prírode so sociálnym začlenením.

Projekt sa zameral aj na národné priority pre rok 2017 v oblastiach:

 • Výučba a/alebo učenie sa cudzích jazykov
 • Životné zručnosti detí
 • Aplikované vzdelávanie
 • Veda a technológia
 • Alternatívne vzdelávacie programy a iniciatívy

Aktivity, príručky, sprievodcov a zdroje použité a pripravené v rámci tohto projektu nájdete tu: https://www.owleducation.org/actions-page/