Vzdelávanie v kulinárskom umení na podporu zamestnanosti mladých ľudí a sociálneho začlenenia (Culinary Arts Education in Support of Youth Employment and Social Inclusion – CASYS)

Projekt sa zameriava na:

  • mladých ľudí, najmä tých, ktorí sú bez zamestnania, nie sú vo vzdelávaní ani v odbornej príprave (NEET),
  • rozvoj vyšších zručností v kulinárskom umení, s osobitnou pozornosťou venovanou inováciam a nastupujúcemu trendu spoločností k sociálne zodpovednému konaniu.

Ciele projektu sú:

  • zvýšiť kvalitu a relevantnosť ponuky vzdelávania dospelých v kulinárskom umení rozvíjaním nových a inovatívnych prístupov a  šírením osvedčených postupov;
  • prispievať k zvyšovaniu relevantnosti programov vzdelávania dospelých a kvalifikácií v kulinárskom umení pre trh práce;
  • zlepšiť poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania a uľahčiť prechod študentov kulinárskeho umenia na rôzne úrovne a typy formálneho a neformálneho vzdelávania, najmä prostredníctvom využívania európskych referenčných nástrojov na uznávanie a validáciu kvalifikácií;
  • prispievať k zvyšovaniu stupňa produktivity vo vzdelávaní a v inštitúciách odbornej prípravy ponúkajúcich vzdelávanie pre dospelých a iné formy vzdelávania a odbornej prípravy v kulinárskom umení;
  • podporovať zamestnanosť mladých ľudí a postupné preorientovanie gastronomického podniku na sociálne ciele, dopad a zodpovednosť, a to najmä začlenením sociálneho, udržateľného a inovačného rozmeru podnikania do odbornej prípravy v kulinárskom umení a vytvorením sociálneho inkubátora pre podnikanie v gastronómii.

V tomto inovatívnom projekte sa ciele dosiahli prostredníctvom:

  • rozvoja interdisciplinárneho kurzu kulinárskeho umenia vhodného a ľahko prispôsobiteľného pre terciárne a odborné vzdelávanie. Témy sa týkajú udržateľnosti, sociálnych a inovačných aspektov kulinárskeho umenia. Kurz je doplnený flexibilnými vzdelávacími dráhami medzi rôznymi typmi a úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy. Kurz sa dodáva vo forme e-learningu, kde bude online vzdelávacia platforma digitálne integrovaná s blogom o kulinárskych inováciách. Blog bude navrhnutý tak, aby boli účastníci spolutvorcami procesu výučby;
  • vytvorenie sociálneho inkubátora zameraného na poskytovanie konzultácií, poradenstva a pomoci gastronomickým podnikom pôsobiacim v oblasti inovácií alebo snažiacim sa vykonávať aktivity zamerané na sociálny dopad, implementáciu iniciatív v oblasti sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Sociálny inkubátor zavedie súbor pilotných aktivít zameraných na mobilizáciu sociálnych dopadov podnikania v gastronomickom odvetví a na poukázanie na prepojenia medzi trhom práce na jednej strane a formálnym, neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a inými formami vzdelávania na druhej strane.