Zdravý životný štýl na základných školách

Odborníci z Národného inštitútu verejného zdravia (National Institute of Public Health), spolupracovníci zo škôl propagujúcich zdravie a ďalších škôl vyvíjajú od roku 2008 model zdravého životného štýlu. Spoločne vytvorili viac ako 60 modelových hodín a príklady osvedčených postupov z oblasti výživy, fyzickej aktivity, duševného zdravia a závislostí. Testovali a hodnotili ich medzi žiakmi a učiteľmi.


Zdravé školy sú školy, ktoré sa dobrovoľne rozhodli podporovať, aktivizovať a posilňovať zdravie na všetkých úrovniach – fyzickej, duševnej, spoločenskej a environmentálnej – prostredníctvom rôznych aktivít. Aktivitami na zlepšenie všeobecného zdravia v školskej komunite chceme spoločne ovplyvňovať správanie jednotlivcov ako aj kvalitu ich sociálnych väzieb a zlepšovať životné prostredie a podmienky pre život.

Zdravé školy to riešia systematickým plánovaním a hodnotením vytýčených úloh. Zaujímame holistický prístup ku zdraviu, hľadáme príležitosti, ktoré poskytuje školské prostredie – obsah týkajúci sa zdravia je obsiahnutý v učebných osnovách, rôznych projektoch a aktivitách zameraných na zdravý životný štýl, v podporovaní účasti rodičov, miestnej komunity, zdravotníckych služieb a ďalších zainteresovaných inštitúcií a jednotlivcov.

Slovinská sieť zdravých škôl (Slovenian Network of Healthy Schools) je členom Európskej siete zdravých škôl (sieť European Network of Healthy Schools – SHE) od roku 1993 a od začiatku ju koordinuje Národný inštitút verejného zdravia. Počas posledných desiatich rokov sa regionálnej koordinácií Slovinskej siete zdravých škôl venovali regionálni koordinátori Zdravých škôl, ktorí sa školám vo svojich regiónoch usilujú súčasné zdravotné problémy ešte viac priblížiť a prehĺbiť spoluprácu medzi školami a regionálnymi jednotkami Národného inštitútu pre verejné zdravie.