Zelená škola / Green school

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.


Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať samého seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť. Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, potraviny, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody. Program ponúka metodiku 7 krokov, ktorá je jednoduchým, no účinným nástrojom k tomu, aby sa aj na vašej škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia. (1. Kolégium zelenej školy, 2. environmentálny audit školy, 3. environmentálny akčný plán, 4. monitoring a hodnotenie, 5. environmentálna výučba, 6. informovanie a zapojenie komunity, 7. ekokódex). Táto metodika sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.