Nápravný medzinárodný OVP tréning v rámci prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu

Podľa Akčného plánu EÚ pre detskú obezitu 2014 – 2020 (Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020) predstavuje podiel obyvateľov v krajinách EÚ, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, znepokojivo vysoký. Týka sa to ako dospelých, tak aj detí a mladých ľudí, a to napriek opatreniam na európskej úrovni na zvrátenie stúpajúceho trendu. Dôsledky nadváhy a obezity v Európe sú zjavné: prevalencia obezity sa v mnohých európskych krajinách od 80. rokov 20. storočia viac ako strojnásobila a s týmto nárastom súvisí aj súbežné zvyšovanie výskytu súvisiacich neprenosných chorôb.


Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je obezita najväčším nerozpoznaným problémom verejného zdravia. Obezita má veľký vplyv na chorobnosť a úmrtnosť na celom svete. Je výsledkom nezdravého životného štýlu. Projektová publikácia zdôrazňuje kľúčové faktory zdravého životného štýlu, hodnotí dôležitosť zdravého životného štýlu a predstavuje hlavné príčiny obezity. Všeobecným cieľom tejto štúdie je zhromaždiť v partnerských krajinách osvedčené postupy týkajúce sa  prevencie obezity a definície konceptov zdravého životného štýlu.

Cieľom projektu „CORRECT IT!“ („OPRAV TO!“) je zhromaždiť zbierku osvedčených postupov v oblasti zdravého životného štýlu a vyvinúť inovatívne učebné osnovy, metódy a obsah VOP v oblasti prevencie obezity a zručností týkajúce sa zdravého životného štýlu pre zdravotné sestry, učiteľov a sociálnych pracovníkov s cieľom zlepšiť ich znalosti a schopnosti a pripraviť ich na to, aby mohli pozitívne pôsobiť na svojich koncových používateľov. V rámci týchto konkrétnych cieľov je dlhodobým očakávaním ponúknuť zdravotníckym pracovníkom, učiteľom a sociálnym pracovníkom nástroje a znalosti na riešenie problémov týkajúcich sa podvýživy a diskriminácie, aby sa predišlo predčasným úmrtiam a výrazne sa znížila záťaž neprenosných predíditeľných chorôb spôsobených stravou, ktoré sú silne ovplyvnené nedostatkom znalostí, povedomia a starostlivosti a majú zásadne negatívny vplyv na zdravie a kvalitu života.