SadOVO / Orchard

Projekt SadOVO sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.


Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody,  ale najmä o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej chce projekt ukázať význam ochrany starých odrôd ovocných stromov a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny. Vzácnym dedičstvom, o ktoré prichádzame, sú aj odrody krajové a miestne, teda tie, ktoré majú rozšírenie len na menšom území – doline, či dokonca iba v obci a viažu sa na ne miestne názvy. Odrody sú zväčša  ukryté v starých sadoch, záhumienkoch, medziach a dvoroch. Každá mala svoj význam u hospodára – jedna bola na sušenie, druhá na pálenie, tretia na mušt. Na Slovenskom vidieku sa ešte stále nachádzajú stovky odrôd, ktoré môžeme pomôcť zachovávať a využívať, aj vďaka školám po celom Slovensku.  

Učiteľ a vybraní žiaci zo zapojených škôl sa počas roka zúčastnia jarnej ovocinárskej exkurzie, jesenného trojdňového vzdelávacieho kurzu, výstave nazbieraných plodov pre zvyšok školy, ako aj samotnej výsadby drevín. Dôležitou súčasťou je aj mapovanie odrôd v okolí škôl, čím sa žiaci dostanú do kontaktu aj so staršími obyvateľmi regiónu.

Pozrite si video: https://youtu.be/N0Ka8-h5Xu0

Dostupné sú aj:

  • webináre,
  • online kurzy,
  • metodická príručka Staré sorty sú ‘in’